Covid-19

Informationen nedan uppdaterades den 11 september 2020 kl 08.00

Asperos nya rekommendationer gällande stanna hemma vid symtom:

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Hallands rekommendationer om när du ska vara i skolan:

Elever och personal som har symtom men inte lämnat prov
Om du varit sjuk och inte testats ska du stanna hemma i minst två dygn efter att symtom försvunnit. Om lindriga symtom som torrhosta och lätt snuva kvarstår, men du i övrigt mår bra och är feberfritt i minst två dygn, kan du komma tillbaka till skolan men då måste det gått minst sju dagar sen symtomen uppstod.

Elever och personal som lämnat prov och har covid-19
Om du har en konstaterad covid-19-infektion ska du stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknat. Du ska varit feberfri de två sista dygnen och tydligt känna sig bättre för att komma tillbaka till skolan.

Elever och personal som lämnat prov och inte har covid-19
Om du gjort ett test för covid-19-infektion som visar att du inte har covid-19, kan du komma tillbaka till skolan så snart allmäntillståndet tillåter och du känner dig friskt, pigg, och inte har någon feber.

Elever och personal som varit bekräftat sjuka i covid-19 och blir sjuka i till exempel förkylning
Har du varit bekräftat sjuk i covid-19 och blir sjuk i till exempel förkylning, ska du vara helt frisk och inte ha feber innan du kan komma tillbaka till skolan.

Provtagning
Aspero Idrottsgymnasium rekommenderar, vid symptom, att du tar ett PCR-prov för att se om du har en pågående infektion med covid-19. Det gäller även om symtomen är milda.

Syftet med provtagningen är att elever och personal snabbare ska kunna komma tillbaka till skolan och därmed missa mindre av undervisningen, samt att det kan bidra till att ytterligare begränsa smittspridning.

Du bokar plats och tid för självprovtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Läs mer om provtagning i Halland på 1177.

Du kan bli uppmanad att lämna prov om du ingår i en smittspårning. Då blir du kontaktad av sjukvården. Läs mer om dina skyldigheter i texten Smittskyddslagen.

Informationen nedan uppdaterades den 30 augusti 2020 kl 21.30

Asperos beslutade åtgärder till följd av konstaterat Covid-19-fall på skolenheten i Halmstad

Huvudmannen för Aspero Friskolor AB beslutar utifrån smittskyddsläkarens rekommendation, Skolverkets riktlinjer och kartläggning av andra skolors hantering, att fortsätta bedriva undervisning i skolans lokaler. Huvudmannen beslutar i enlighet med smittskyddsläkarens rekommendation att inte vidta några specifika åtgärder för den klass där Covid-19-smitta konstaterats.

Vid en ökad smittspridning på skolenheten kan åtgärder i form av distansundervisning för delar av/hela årskurser komma att bli aktuella. Rektor följer upp med personal huruvida distansundervisning är möjlig som åtgärd för att förebygga ev. smittspridning till följd av problematik med att hålla avstånd på skolenheten och återkopplar till huvudman för beslut.

Huvudmannen uppmanar till extra noggrannhet för att minska smittspridning genom att:
- Stanna hemma vid minsta symtom/lämna skolan vid minsta symptom
- Genomför Covid-19-test vid symtom (logga in på 1177). Lämna besked till rektor vid positivt resultat
- Tvätta händerna ofta
- Använd handsprit
- Håll avstånd och undvik trängsel/större samlingar
- Använd egen vattenflaska

Informationen nedan uppdaterades den 25 augusti 2020 kl 12.00

Tillägg till Aspero Idrottsgymnasiums förebyggande åtgärder vid återgång till undervisning i skolans lokaler. Huvudmannen förtydligar riktlinjerna kring hantering av konstaterad Covid-19 smittad personal eller elev. 
Om du konstaterats vara smittad av covid -19
Aspero agerar på följande sätt om en medarbetare eller elev konstaterats vara smittad av coronaviruset:

- Medarbetare eller elev som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre, vilket innebär att du kan behöva stanna hemma mer än 7 dagar. Du kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om du mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan du insjuknade kan du gå tillbaka till arbetet.

- Om du som symtomfri provtagits och fått ett positivt provsvar så ska du stanna hemma i minst sju dagar efter provtagningstillfället. Skulle du utveckla symtom efter provtagningen så får du räkna från insjukningsdagen och följa rekommendationerna ovan.

Informationen nedan uppdaterades den 13 augusti 2020 kl 10.00

Aspero Idrottsgymnasiums förebyggande åtgärder vid återgång till undervisning i skolans lokaler

Aspero idrottsgymnasiums huvudman har utifrån bestämmelserna och det aktuella behovet antagit förebyggande åtgärder vid återgång till undervisning i skolans lokaler. Riktlinjerna beslutades 5 juli och uppdaterades 7 augusti och behandlar vad som gäller våra medarbetare och elever under aktuell period. Vår planering handlar både om att skapa så goda och säkra förutsättningar vi kan för våra medarbetare, elever och deltagare, samt att bidra till samhällsmålet att minska smittspridningen.

Aspero Idrottsgymnasium förebyggande åtgärder gäller tills vidare och under rådande pandemi. Åtgärderna utgår från Folkhälsomyndighetens och Skolverkets aktuella rekommendationer.

Elever och personal med symptom
Elever och personal ska stanna hemma/undvika sociala kontakter vid alla symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, t.ex. hosta, snuva, halsont etc.

Elever och personal ska vara symptomfria i två dygn innan återgång till skola eller arbete.

Elever och lärare som behöver vara hemma på grund av symptom
Följande rekommendationer gäller när en elev eller lärare följer Folkhälsomyndigheternas rekommendation och vistas hemma:

Elever
En elev som följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och vistas hemma ska ta del av undervisningen om han eller hon i vanliga fall hade gått till skolan. Eleven tar eget ansvar genom att självständigt arbeta med det material som finns på vår lärplattform Its Learning.

Lärare
Åtgärderna öppnar för att en lärare som inte är sjukskriven, men behöver vara hemma på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten, ger distansundervisning till elever som vistas i skolenhetens lokaler. Denna överenskommelse beslutas från fall till fall mellan rektor och lärare.

Under rådande pandemi har Aspero Idrottsgymnasiums lärare ansvar för att ge elever som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vistas hemma p.g.a. symptom, förutsättningar att följa kursen på distans. Detta genom att kontinuerligt uppdatera kurserna på Its Learning med kursens arbetsmaterial, uppgifter och instruktioner.

Ordinarie undervisning och distansundervisning
Inom ramen för arbetsmiljöansvaret kommer Aspero Idrottsgymnasium inte parallellt att erbjuda ordinarie undervisning i skolans lokaler och distansundervisning. Detta motiveras genom att undvika dubbelarbete för våra lärare.

Om den enskilda läraren själv väljer att erbjuda både sin egen ordinarie undervisning och distansundervisning för elever som vistas hemma p.g.a. symptom, är det den enskilda lärarens beslut. Genomförande av denna dubbla undervisning kommuniceras i så fall av den enskilda läraren vid den aktuella situationen.

Aspero Idrottsgymnasium planerar undervisningen och elevernas arbetsdag utifrån följande smittskyddsåtgärder:

Inomhusmiljö och social samvaro
- Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum (undvik att möblera bänkar parvis), matsal, caféer och andra utrymmen om det är möjligt.
- Undvik i möjligaste mån större samlingar av elever. Det kan gälla i korridorer, matsalen, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
- Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel provskrivning med flera klasser, öppet hus, föräldramöten eller musikföreställningar för elever och föräldrar.
- Se över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus.
- Uppmana eleverna att om möjligt vistas utomhus på raster.
- Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis i idrottsundervisningen.
- Det är viktigt att schemalägga så att inte för många elever börjar skolan, slutar eller har rast vid samma tidpunkt. Det här påverkar till exempel hur många människor som behöver vistas i kollektivtrafiken samtidigt.

Handhygien
- Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
- Placera ut handsprit på lämpliga ställen, till exempel i entréer och matsalar.

Städning
- Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

Prata med eleverna
- Informera om pandemin och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra smittspridningen. Öppna för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.
- Säkerställ att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.

Informationen nedan uppdaterades den 29 juni 2020 kl 12.00

Undervisning i skolans lokaler fr.o.m HT 2020

Från och med den 15 juni har Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om att gymnasieskolor och komvux skulle undervisa på distans tagits bort.

Aspero Idrottsgymnasiums huvudman har beslutat att samtliga elever, under rådande smittskyddsläge, undervisas i skolans lokaler fr.o.m. höstterminen 2020. Dock ska folkhälsomyndighetens rekommendationer och Aspero Idrottsgymnasiums förebyggande åtgärder följas.

Om situationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras så är Aspero Idrottsgymnasium redo att vidta åtgärder. Det går därför inte att utesluta att distansundervisning kan bli aktuell igen om så krävs.

Informationen nedan uppdaterades den 9 april 2020 kl 12.00

Riksdagen och regeringen har den 7 april öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av spridning av coronaviruset och covid-19.

De nya bestämmelserna innebär att huvudmannen kan låta en mindre andel elever få utbildning i skolans lokaler. Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/nya-regler-om-forskolor-och-skolor-behover-stanga-pa-grund-av-coronaviruset-eller-covid-19

Aspero Idrottsgymnasiums huvudman har utifrån bestämmelserna och det aktuella behovet av smittskydd den 9 april beslutat att skolan fr.o.m. 14 april ska vara delvis stängd. Att en skola är delvis stängd innebär att en mindre andel elever kan få sin utbildning i skolans lokaler och att resten av undervisningen sker på distans. Huvudsakligen kommer de flesta Asperoeleverna att fortsätta bedriva fjärr- och distansundervisning.

Aspero Idrottsgymnasiums rektorer kommer att informera vilka elever beslutet berör via vår lärplattform Its Learning. Huvudmannen önskar att elever och vårdnadshavare inväntar rektorernas information och inte individuellt kontaktar skolan i detta beslut.

Vi uppmanar alla till att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande smittskydd genom att hålla social distans och minska sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Malin Nermark VD

Informationen nedan uppdaterades den 19 mars 2020 kl 14.45
Driftstörningar på Its Learning
Distansundervisningen i Sverige har lett till vissa kapacitetsproblem på lärplattformarna.
Its Learning arbetar på att lösa sina pågående driftstörningar. Vi ber om förståelse för detta.

Informationen nedan uppdaterades den 17 mars 2020 kl 16.45
Information till elever och vårdnadshavare vid Aspero Idrottsgymnasium

Från och med den 18 mars kommer Aspero Idrottsgymnasium i enlighet med myndigheternas rekommendation att genomföra samtliga kurser på distans. Alla skolans elever ska stanna hemma och arbeta med sina kurser via Its Learning. Detta innebär att man inte är ledig utan följer sina kurser hemifrån. Asperos elever och personal har en stor vana att genomföra delar av kurser via lL då vi har många elever som kontinuerligt är iväg och tävlar.

Lärare och tränare ansvarar för att kurserna fortgår via Its Learning med uppgifter till eleverna. Detta kan komma att innebära ett anpassat och/eller förlängt läsår då huvudmannen har ansvar för att eleverna får sin garanterade undervisningstid i enlighet med skollagen.

Håll er uppdaterade via Its Learning. Vi är medvetna om att Its Learning i nuläget har driftstörningar p.g.a. hård belastning. Ha tålamod.

Syftet med att bedriva undervisningen via distans alternativt fjärr är att minska risken för smittspridning av covid-19. För att bidra till detta önskar vi att alla tänker på att minska sina sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Halmstad 2020-03-17

Malin Nermark, VD

Informationen nedan uppdaterades den 11 mars 2020 kl 09.15
Aspero Idrottsgymnasium uppdaterar nu sina riktilinjer enligt Folkhälsomyndighetens senaste direktiv (10 mars 2020) i syfte att minska smittspridning. De nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten innebär att stanna hemma/undvika sociala kontakter vid alla symptom på luftvägsinfektion - även lindriga, t ex hosta, snuva, halsont etc.

Detta gäller alla våra elever och personal, även om man inte varit i ett riskområde.

Aktuella elever uppmanas att sjukanmäla sig och följa sina kurser hemifrån. Lärarna uppmanas att uppdatera lärplattformen It´s Learning kontinuerligt så att elever kan följa sina kurser hemifrån.

Länk till Folkhälsomyndighetens riktlinjer 10 mars 2020
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-pa-samhallsspridning-av-covid-19-i-sverige/

Riktlinjer 10 mars 2020
Skolverket och Folkhälsomyndigheten ändrade den 1 mars, 2020 kl 20.30, sin gemensamma information till skolor och förskolor.
Den tidigare skrivningen om ogiltig frånvaro är nu borttagen och ett större friutrymme ges till huvudmannen.

Aspero Idrottsgymnasiums riktlinjer gäller samtliga elever och medarbetare. Riktlinjerna uppdateras även fortsättningsvis kontinuerligt enligt Folkhälsomyndighetens, Skolverkets och Utrikesdepartementets rekommendationer.

Riktlinjer för elever och medarbetare från riskområden
Dessa riktlinjer gäller alla som inte varit på skolan sedan de kom hem från ett riskområde.

Om man har luftvägssymtom, hosta eller feber och varit i ett riskområde ska man stanna hemma och omedelbart kontakta Vårdguiden 1177 på telefon för vidare bedömning.
Alla som kommer hem från riskområden uppmanas att kontakta skolan (rektor eller annan kontaktperson som i sin tur kontaktar rektor) innan de kommer till skolan. Risken för smitta är låg, men vi tillämpar försiktighetsprincipen. Därför kommer vi att underlätta för alla som vill sätta ert barn i frivillig karantän. Skolan kommer att vara behjälplig med skoluppgifter under tiden för att inte eleven ska komma efter med sina studier. Vi kommer att hantera varje individ för sig, och hitta lösningar för var och en.

Kontakta också skolan om det finns oro på grund av exempelvis nedsatt immunförsvar.
Medarbetare ska kontakta sin närmaste chef.

När skulle det kunna bli aktuellt att stänga en Asperoskola på grund av Covid -19?
Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer är att skolor ska hållas öppna tills annat meddelas ur ett smittskyddsperspektiv. Viktigt att understryka är att det i Folkhälsomyndighetens information till skolor daterad 2020-03-01 står följande: “Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret och Folkhälsomyndighetens bedömning kan därför tjäna som underlag för sådana beslut”. Detta betyder att vi fattar beslut om exempelvis hemskickning av elever/stängning av enhet om vi bedömer att det är motiverat ur ett arbetsgivar- eller arbetsmiljöansvar.

Vid eventuell myndighets uppmaning eller myndigheters beslut blir det aktuellt att stänga en Asperoskola. Vi stänger också enhet om vi på grund av personalbrist eller andra omständigheter inte skulle kunna garantera säkerheten eller verksamhetsdrift på en acceptabel nivå i lokalerna (observera att vi inte själva ansvarar för smittspridningsbedömningar, det är Folkhälsomyndighetens uppgift). Vid en eventuell stängning av en enhet kommer Aspero planera för att driva och organisera verksamheten utifrån alternativa lösningar och arbetssätt (till exempel att arbeta hemifrån).

För frågor:
Kontakta rektor på din Asperoskola eller arbetsmiljösamordnare marcus.holm@asperofriskolor.se