Covid-19

Informationen nedan uppdaterades den 29 juni 2020 kl 12.00

Undervisning i skolans lokaler fr.o.m HT 2020

Från och med den 15 juni har Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om att gymnasieskolor och komvux skulle undervisa på distans tagits bort.

Aspero Idrottsgymnasiums huvudman har beslutat att samtliga elever, under rådande smittskyddsläge, undervisas i skolans lokaler fr.o.m. höstterminen 2020. Dock ska folkhälsomyndighetens rekommendationer och Aspero Idrottsgymnasiums förebyggande åtgärder följas.

Om situationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras så är Aspero Idrottsgymnasium redo att vidta åtgärder. Det går därför inte att utesluta att distansundervisning kan bli aktuell igen om så krävs.

Informationen nedan uppdaterades den 9 april 2020 kl 12.00

Riksdagen och regeringen har den 7 april öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av spridning av coronaviruset och covid-19.

De nya bestämmelserna innebär att huvudmannen kan låta en mindre andel elever få utbildning i skolans lokaler. Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/nya-regler-om-forskolor-och-skolor-behover-stanga-pa-grund-av-coronaviruset-eller-covid-19

Aspero Idrottsgymnasiums huvudman har utifrån bestämmelserna och det aktuella behovet av smittskydd den 9 april beslutat att skolan fr.o.m. 14 april ska vara delvis stängd. Att en skola är delvis stängd innebär att en mindre andel elever kan få sin utbildning i skolans lokaler och att resten av undervisningen sker på distans. Huvudsakligen kommer de flesta Asperoeleverna att fortsätta bedriva fjärr- och distansundervisning.

Aspero Idrottsgymnasiums rektorer kommer att informera vilka elever beslutet berör via vår lärplattform Its Learning. Huvudmannen önskar att elever och vårdnadshavare inväntar rektorernas information och inte individuellt kontaktar skolan i detta beslut.

Vi uppmanar alla till att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande smittskydd genom att hålla social distans och minska sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Malin Nermark VD

​Informationen nedan uppdaterades den 19 mars 2020 kl 14.45
Driftstörningar på Its Learning
Distansundervisningen i Sverige har lett till vissa kapacitetsproblem på lärplattformarna.
Its Learning arbetar på att lösa sina pågående driftstörningar. Vi ber om förståelse för detta.

Informationen nedan uppdaterades den 17 mars 2020 kl 16.45
Information till elever och vårdnadshavare vid Aspero Idrottsgymnasium

Från och med den 18 mars kommer Aspero Idrottsgymnasium i enlighet med myndigheternas rekommendation att genomföra samtliga kurser på distans. Alla skolans elever ska stanna hemma och arbeta med sina kurser via Its Learning. Detta innebär att man inte är ledig utan följer sina kurser hemifrån. Asperos elever och personal har en stor vana att genomföra delar av kurser via lL då vi har många elever som kontinuerligt är iväg och tävlar.

Lärare och tränare ansvarar för att kurserna fortgår via Its Learning med uppgifter till eleverna. Detta kan komma att innebära ett anpassat och/eller förlängt läsår då huvudmannen har ansvar för att eleverna får sin garanterade undervisningstid i enlighet med skollagen.

Håll er uppdaterade via Its Learning. Vi är medvetna om att Its Learning i nuläget har driftstörningar p.g.a. hård belastning. Ha tålamod.

Syftet med att bedriva undervisningen via distans alternativt fjärr är att minska risken för smittspridning av covid-19. För att bidra till detta önskar vi att alla tänker på att minska sina sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Halmstad 2020-03-17

Malin Nermark, VD

Informationen nedan uppdaterades den 11 mars 2020 kl 09.15
Aspero Idrottsgymnasium uppdaterar nu sina riktilinjer enligt Folkhälsomyndighetens senaste direktiv (10 mars 2020) i syfte att minska smittspridning. De nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten innebär att stanna hemma/undvika sociala kontakter vid alla symptom på luftvägsinfektion - även lindriga, t ex hosta, snuva, halsont etc.

Detta gäller alla våra elever och personal, även om man inte varit i ett riskområde.

Aktuella elever uppmanas att sjukanmäla sig och följa sina kurser hemifrån. Lärarna uppmanas att uppdatera lärplattformen It´s Learning kontinuerligt så att elever kan följa sina kurser hemifrån.

Länk till Folkhälsomyndighetens riktlinjer 10 mars 2020
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-pa-samhallsspridning-av-covid-19-i-sverige/

Riktlinjer 10 mars 2020
Skolverket och Folkhälsomyndigheten ändrade den 1 mars, 2020 kl 20.30, sin gemensamma information till skolor och förskolor.
Den tidigare skrivningen om ogiltig frånvaro är nu borttagen och ett större friutrymme ges till huvudmannen.

Aspero Idrottsgymnasiums riktlinjer gäller samtliga elever och medarbetare. Riktlinjerna uppdateras även fortsättningsvis kontinuerligt enligt Folkhälsomyndighetens, Skolverkets och Utrikesdepartementets rekommendationer.

Riktlinjer för elever och medarbetare från riskområden
Dessa riktlinjer gäller alla som inte varit på skolan sedan de kom hem från ett riskområde.

Om man har luftvägssymtom, hosta eller feber och varit i ett riskområde ska man stanna hemma och omedelbart kontakta Vårdguiden 1177 på telefon för vidare bedömning.
Alla som kommer hem från riskområden uppmanas att kontakta skolan (rektor eller annan kontaktperson som i sin tur kontaktar rektor) innan de kommer till skolan. Risken för smitta är låg, men vi tillämpar försiktighetsprincipen. Därför kommer vi att underlätta för alla som vill sätta ert barn i frivillig karantän. Skolan kommer att vara behjälplig med skoluppgifter under tiden för att inte eleven ska komma efter med sina studier. Vi kommer att hantera varje individ för sig, och hitta lösningar för var och en.

Kontakta också skolan om det finns oro på grund av exempelvis nedsatt immunförsvar.
Medarbetare ska kontakta sin närmaste chef.

När skulle det kunna bli aktuellt att stänga en Asperoskola på grund av Covid -19?
Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer är att skolor ska hållas öppna tills annat meddelas ur ett smittskyddsperspektiv. Viktigt att understryka är att det i Folkhälsomyndighetens information till skolor daterad 2020-03-01 står följande: “Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret och Folkhälsomyndighetens bedömning kan därför tjäna som underlag för sådana beslut”. Detta betyder att vi fattar beslut om exempelvis hemskickning av elever/stängning av enhet om vi bedömer att det är motiverat ur ett arbetsgivar- eller arbetsmiljöansvar.

Vid eventuell myndighets uppmaning eller myndigheters beslut blir det aktuellt att stänga en Asperoskola. Vi stänger också enhet om vi på grund av personalbrist eller andra omständigheter inte skulle kunna garantera säkerheten eller verksamhetsdrift på en acceptabel nivå i lokalerna (observera att vi inte själva ansvarar för smittspridningsbedömningar, det är Folkhälsomyndighetens uppgift). Vid en eventuell stängning av en enhet kommer Aspero planera för att driva och organisera verksamheten utifrån alternativa lösningar och arbetssätt (till exempel att arbeta hemifrån).

För frågor:
Kontakta rektor på din Asperoskola eller arbetsmiljösamordnare marcus.holm@asperofriskolor.se