Covid-19

Informationen nedan uppdaterades den 29 november 2021 kl 14:30

Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige
Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige, om än från låga nivåer, och från många länder i Europa rapporteras en omfattande smittspridning. Det är därför enligt FHM angeläget med åtgärder i Sverige som bromsar smittspridningen.

Gäller alla, även vaccinerade: Mycket viktigt att du stannar hemma eller direkt går hem från skolan om du blir det minsta förkyld, får ont i halsen, snuva, ont i huvudet eller har andra symtom på covid-19.

Rekommendationer vid inresa från vissa länder
FHM uppdaterade fr.o.m. den 26/11 sina inreserekommendationer med anledning av den nya virusvarianten, omikron. Om du planerar att resa utomlands, följ rekommendationerna på www.folkhalsomyndigheten.se.

Om du får covid-19 tänk på att:
Hela familjens ska omgående stanna hemma, även vaccinerade. Meddela skolan direkt vid positivt testsvar. Informera övriga personer du har varit nära, t.ex. idrottslag och andra fritidsaktiviteter.

Alla som bor tillsammans med någon som fått provsvar som visar covid-19 ska omgående gå hem. Hela familjen ska stanna hemma i minst 7 dagar från den smittades provtagningsdatum. Alla friska personer i hemmet, som är 6 år och äldre, ska genomföra självprovtagning på dag 5. Gäller alltså även vaccinerade. Stanna hemma i väntan på provsvar. Visar det inte på covid-19 (negativt provsvar) kan friska personer gå tillbaka till skola och arbete när 7 dagar gått. Den som haft covid-19 de senaste 6 månaderna får gå i skolan så länge de inte har symtom och behöver inte heller genomföra provtagning.

Tänk på att:
Om du har varit i miljöer där smitta förekommer så var extra noga med handtvätt. Det kan också vara klokt att då undvika övernattningar och sammanhang med många personer inomhus, skjuta upp fester och kalas och försök hålla avstånd så långt det går.

På Aspero idrottsgymnasium fortsätter vi att:
-stanna hemma vid symptom
-hålla avstånd när det är möjligt
-hålla till höger i korridorer och trappor
-tvätta händerna länge och ofta
-sprita händerna
-använda egen vattenflaska

 

Informationen nedan uppdaterades den 17 november 2021 kl 16:30

Nya åtgärder för att minska spridning fr.o.m. 22 november
För att möta en befarad ökning under december månad rekommenderar FHM från den 22 november att även vaccinerade personer testar sig vid symptom. Rekommendationen gäller personer som går i förskoleklass eller äldre. Läs mer om rekommendationen och dess bakgrund www.folkhalsomyndigheten.se.
Aspero Idrottsgymnasium uppmanar all sin personal och samtliga elever att följa rekommendationen.
/Malin Nermark VD

 

Informationen nedan uppdaterades den 1 november 2021 kl 09:00

Nya riktlinjer tester fr.o.m. 1 november
All personal och alla elever rekommenderas fortsatt att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Den som är fullvaccinerad eller som nyligen har haft covid-19 kan efter den 1 november återgå till arbete eller skola när man är feberfri och känner sig frisk, utan testning, även om vissa symtom kvarstår.
Ovaccinerade personer ska precis som tidigare testa sig för covid-19 och ska stanna hemma i väntan på svar.

 

Informationen nedan uppdaterades den 27 september 2021 kl 12:30

Vad gäller i skolan från 29 september?
Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.

Den höga vaccinationstäckningen är grunden för de förändringar som gäller från och med 29 september. Därför är det fortsatt viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig.

Även framöver ska skolorna utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar.

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. I de allmänna råden som gäller från och med 29 september ges rekommendationer till enskilda, dvs. var och en av oss, för att förhindra smittspridning av covid-19. Bestämmelserna utgår från smittskyddslagen (2004:168). Det innebär till exempel att elever, vårdnadshavare och skolpersonal ska stanna hemma när de är sjuka.

I de nya allmänna råden finns en särskild del som riktar sig till ovaccinerade. Dessa råd innefattar bland annat att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Råden till ovaccinerade gäller inte personer som är under 18 år eller som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. Skolan har emellertid ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet för ovaccinerade individer utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Det behövs fortsatt beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19

Skolans huvudmän behöver även fortsättningsvis ha en beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolmiljöerna. Åtgärder i skolan kan bli aktuella efter dialog med regionernas smittskydd i samband med utbrott av covid-19.

Aspero Idrottsgymnasium uppmanar all sin personal och alla sina elever att följa Folkhälsomyndighetens förslag på allmänt förebyggande åtgärder i skolan.
- Det är fortsatt viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig.
- Det är viktigt att elever och personal stannar hemma när de är sjuka.
- Fortsätt upprätthåll en god handhygien.
- Elever över 18 år som är ovaccinerade bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt.

 

Informationen nedan uppdaterades den 16 augusti 2021 kl 13:20

Undervisning i skolans lokaler huvudregel i höst
Vid höstterminens start är det undervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregel. Detta enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens bedömning.

Eftersom pandemin inte är över finns risk för nya utbrott. I samband med terminsstarten är det vanligt med ökad spridning av infektioner. Det förebyggande arbetet i skolan är därför fortsatt viktigt. Varje skolenhet på Aspero Idrottsgymnasium har inför terminsstarten 2021 gjort riskbedömningar och arbetat med ett antal åtgärder för att minska risk för smittspridning.

Huvudmannen för Aspero uppmanar elever och medarbetare att fortsatt följa allmänna riktlinjer samt Asperos åtgärder som införts på skolorna för att minska risk för smittspridning. Att särskilt tänka på vid terminsstarten:

Stanna hemma vid minsta symptom/lämna skolan vid minsta symptom. Detta gäller även personer som är fullvaccinerade och/ eller haft Covid19.
Genomför Covid-19 test vid symtom.
Tvätta händerna ofta, använd handsprit.
Håll avstånd och undvik trängsel/större samlingar.
Har du varit utomlands? Rekommendationerna ser olika ut beroende på vilket land du rest från. Du behöver själv ta reda vad som gäller. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Välkommen till skolstarten på Aspero med hopp om att vi alla fortsatt är rädda om varandra!

/Malin Nermark VD Aspero

 

Informationen nedan uppdaterades den 25 mars 2021 kl 11:20

Ingen förlängning av rekommendation om fjärr- och distansundervisning på gymnasiet

Med anledning av den presskonferens som hölls idag på förmiddagen torsdag 25 mars, av utbildningsminister Anna Ekström följer här information om hur Aspero Idrottsgymnasiums huvudman tolkar informationen.

”Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april. Gymnasieskolorna har under nästan tre terminer bedrivit sin undervisning helt eller delvis som fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19. Mycket tyder på att ungas psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Många elever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen när den bedrivs på distans, många känner oro inför framtiden och känner sig ensamma och isolerade.
– Ungdomarna har drabbats av pandemin och av åtgärderna mot pandemin i ett viktigt skede i livet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten bedömer sammantaget att nackdelarna för eleverna med fjärr- och distansundervisning är betydande, och att närundervisning på plats i skolan är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.” Folkhälsomyndighetens hemsida 25 mars 2021

Länk till Folkhälsomyndighetens informationssida
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/ingen-forlangning-av-rekommendation-om-fjarr--och-distansundervisning-pa-gymnasiet/

Aspero Idrottsgymnasium följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Skolverkets riktlinjer och regler, regionernas allmänna råd samt de regeringsbeslut som fattas till följd av den pågående pandemin.

Aspero Idrottsgymnasiums huvudman har beslutat, efter Folkhälsomyndighetens rekommendation, att samtliga elever undervisas i skolans lokaler efter påsklovet 2021 och tillsvidare. Dock kommer huvudmannen fortsatt att ha en kontinuerlig dialog med regionernas smittskyddsenheter och anpassningar kan ske. Det går därför inte att utesluta att distansundervisning kan bli aktuell igen efter smittskyddsenheternas regionala rekommendationer. Elever, personal och vårdnadshavare informeras kontinuerligt och i så god tid som möjligt om den organisatoriska planeringen som gäller för din aktuella Asperoskola.

Huvudmannen för Aspero uppmanar elever och medarbetare att fortsatt följa allmänna riktlinjer samt Asperos åtgärder som införts på skolorna för att minska smittspridning. Huvudmannen tillsammans med skolenheternas rektorer kommer kontinuerligt aktualisera de organisatoriska insatser som är möjliga för att minska smittspridningen.

Varje enskild individ har ett stort eget ansvar att inte äventyra hälsan för våra elever, medarbetare eller övriga samhället. Det är extra viktigt med noggrannhet gällande:
- Stanna hemma vid minsta symtom/lämna skolan vid minsta symptom
- Genomföra Covid-19 test vid symtom. Lämna besked till rektor vid positivt resultat
- Tvätta händerna ofta
- Använda handsprit
- Hålla avstånd och undvika trängsel/större samlingar

Malin Nermark, VD

 

Informationen nedan uppdaterades den 5 mars 2021 kl 09:15

Utökad testning vid smittspårning

Aspero Idrottsgymnasiums huvudman informerar om att Folkhälsomyndigheten skärper testrekommendationerna, alla som arbetat nära någon som har konstaterad covid-19 ska testa sig, även utan symptom. Den utökade testningen avser även gymnasieelever och lärare. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott.

Om ett fall av covid-19 upptäcks ska de nära kontakterna kartläggas genom smittspårning precis som vanligt. De ska också som tidigare stanna hemma vid minsta symtom. Den nya rekommendationen innebär att de nära kontakterna också ska testas för covid-19 även om de inte har symtom. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem. För mer information om smittspårning www.folkhalsomyndigheten.se

 

Informationen nedan uppdaterades den 26 februari 2021 kl 08:45
Aspero fattar beslut i samråd med Smittskydd

Aspero Idrottsgymnasiums huvudman informerar om att beslut kring andel närundervisning och andel distansundervisning fattas och kommuniceras veckovis. Ledningen för Aspero Idrottsgymnasium följer kontinuerligt Folkhälsomyndigheternas och regeringens förnyade rekommendationer och har veckovisa avstämningar med Smittskydd VGR (Göteborg), Smittskydd Halland (Halmstad) och Smittskydd Blekinge (Karlskrona). Våra elever och vår personal får via skolans lärplattform Its Learning, i ett så tidigt skede som möjligt, information om i vilken form undervisningen kommer att bedrivas. För mer information, kontakta respektive Asperoskola. Malin Nermark VD Aspero IdrottsgymnasiumInformationen nedan uppdaterades den 4 februari 2021 kl 14:30

Gäller för Aspero Karlskrona

Kombinerad fjärr- och närundervisning

Huvudmannen för Aspero Idrottsgymnasium beslutar att vi tillsvidare i enlighet med myndigheternas rekommendation och Smittskydd Blekinge fortsatt genomför kombinerad fjärr- och närundervisning. Detta innebär att en årskurs kommer att närvara i skolans lokaler. Övriga elever följer lektionsschemat via fjärr och arbetar med sina kurser enligt schema hemifrån.

Detta beslut kommer löpande att utvärderas och vid behov kommer nya beslut att fattas.

 

Informationen nedan uppdaterades den 21 januari 2021 kl 13:50

Gäller för Aspero Karlskrona

Kombinerad fjärr- och närundervisning

“Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolor till och med den 1 april 2021. Rekommendationen justeras på så sätt att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.” Hämtat från Skolverkets webbplats 2021-01-21.

“Folkhälsomyndigheten rekommenderade i slutet av höstterminen 2020 distansundervisning i landets gymnasieskolor för att ytterligare begränsa spridningen av covid-19. Det rådande smittläget är fortfarande allvarligt men när smittspridningen nu avtar något finns det skäl att gradvis återuppta närundervisningen – det vill säga undervisning på plats – på gymnasiet beroende på lokalt smittläge. Vissa elevgrupper och moment är liksom tidigare undantagna från rekommendationen, exempelvis nödvändiga praktiska moment som behöver genomföras på plats. För att gradvis återgå till närundervisning även för övriga elever rekommenderar Folkhälsomyndigheten att maximalt 80 procent av undervisningen ges i form av fjärr- eller distansundervisning. Varje elev bör ges minst 20 procent närundervisning. Rekommendationen gäller till och med den 1 april.” Hämtat från Folkhälsomyndighetens webbplats 2021-01-21.

Huvudmannen för Aspero Idrottsgymnasium beslutar att vi under vecka 4 genomför fortsatt fjärrundervisning och att vi från och med den 1 februari i enlighet med myndigheternas rekommendation kommer att genomföra kombinerad fjärr- och närundervisning. Detta innebär att en till två årskurser per vecka (33-67 %) kommer att närvara i skolans lokaler. Övriga elever följer lektionsschemat via fjärr och arbetar med sina kurser enligt schema hemifrån.

Aspero Idrottsgymnasiums rektorer gör en bedömning utifrån ovanstående beslut i samråd med huvudman, utifrån lokala förutsättningar och smittläge och kommer att informera skolans elever vad som gäller fr.o.m. 1 februari via vår lärplattform Its Learning. Huvudmannen önskar att elever och vårdnadshavare inväntar rektorernas information och inte individuellt kontaktar skolan i detta beslut.

Folkhälsomyndighetens beslut om distansundervisning kan komma att innebära ett anpassat och/eller förlängt läsår då huvudmannen har ansvar för att eleverna får sin garanterade undervisningstid i enlighet med skollagen.

Syftet med att bedriva kombinerad undervisningen som både fjärr- och närundervisning är att minska risken för smittspridning av covid-19 samt att successiv återgå till närundervisning i skolans lokaler för elevernas bästa. För att bidra till detta förväntar vi oss att alla följer de regionala och nationella allmänna råd som gäller. 

Detta beslut kommer löpande att utvärderas och vid behov kommer nya beslut att fattas. Förhoppningen är att ju längre fram på vårterminen vi kommer – desto fler elever ska kunna ha närundervisning.

Halmstad 2021-01-21
Malin Nermark, VD

 

Informationen nedan uppdaterades den 20 december 2020 kl 15:00

Förlängd rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolan
Folkhälsomyndigheten har tidigare rekommenderat att gymnasieskolor delvis stänger och övergår till distansundervisning från och med måndagen den 7 december 2020 till och med onsdagen den 6 januari 2021. Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att denna rekommendation ska förlängas och gälla till och med 24 januari 2021. Tidigare rekommenderade undantag gäller fortsatt.Informationen nedan uppdaterades den 3 december 2020 kl 15:30

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor övergår till distansundervisning från måndagen den 7 december.

Rekommendationen gäller till och med den 6 januari 2021 med undantag för bland annat elever på introduktionsprogrammen, elever i gymnasiesärskolan och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. Undantag finns också för praktiska moment, nationella prov och andra examinationer som inte kan genomföras på distans. Samma sak gäller elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare, eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier.

Från och med den 7 december kommer Aspero Idrottsgymnasium i enlighet med myndigheternas rekommendation att genomföra samtliga kurser på distans. Alla skolans elever ska stanna hemma, följa lektionsschemat via fjärr och arbeta med sina kurser. Detta innebär att man inte är ledig utan följer sina kurser enligt sitt schema hemifrån.

Folkhälsomyndigheten öppnar för att en mindre andel elever kan få sin utbildning i skolans lokaler och att resten av undervisningen sker på distans. Huvudsakligen kommer de flesta Asperoeleverna att enbart bedriva fjärrundervisning.

Aspero Idrottsgymnasiums rektorer kommer att informera vilka elever som kan komma att kallas till skolan via vår lärplattform Its Learning. Huvudmannen önskar att elever och vårdnadshavare inväntar rektorernas information och inte individuellt kontaktar skolan i detta beslut.

Folkhälsomyndighetens beslut om distansundervisning kan komma att innebära ett anpassat och/eller förlängt läsår då huvudmannen har ansvar för att eleverna får sin garanterade undervisningstid i enlighet med skollagen.

Syftet med att bedriva undervisningen via distans eller fjärr är att minska risken för smittspridning av covid-19. För att bidra till detta förväntar vi oss att alla följer de regionala och nationella allmänna råd som gäller.

Halmstad 2020-12-03
Malin Nermark, VD

 

Informationen nedan uppdaterades den 18 november 2020 kl 15:15

Huvudmannabeslut med anledning av utbildningsministerns presskonferens 18/11-2020 kl 10:00
Med anledning av den presskonferens som hölls idag på förmiddagen onsdag 18 november, av utbildningsminister Anna Ekström följer här information om hur Aspero Idrottsgymnasiums huvudman tolkar restriktionerna och informationen.

Smittspridningen av Covid19 fortsätter att öka i Sverige och fler unga testas positivt. Ekström uppmanar till att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande smittskyddsåtgärder och betonar vikten av att upprätthålla de tre viktiga faktorerna avstånd, hygien och vaksamhet på symptom med påföljande självkarantän.

Folkhälsomyndigheten och Skolverket inför nu möjligheten för huvudmännen att ha gymnasieskolan delvis öppen om bedömning görs att skolans lokaler är för trånga och skapar trängsel d.v.s. att viss del av undervisningen får bedrivas via fjärr/distansundervisning.

Det är en svår balansgång och utbildningsminister Anna Ekström framförde med all tänkbar tydlighet att närundervisning ska vara utgångspunkten och förstahandsvalet för vår verksamhet. Att delvis förlägga undervisning på distans eller som fjärrbaserad ska ske i andra hand och i allra sista hand återstår alternativet att helt och hållet bedriva vår verksamhet på distans.

Aspero Idrottsgymnasiums huvudmans övergripande inställning är självklart att följa alla restriktioner och rekommendationer från myndigheterna i så stor utsträckning vi kan, och därmed bidra till minskad risk för smittspridning, men samtidigt bevaka den så viktiga aspekten av att eleverna får s.k. närundervisning (undervisning på plats i skolan).

Besluten nedan påverkas av förekomsten av smitta och misstanke om smittspridning, både lokalt men även på regional- eller riksnivå. Besluten påverkas även av skolans lokalutformning och eventuell trängsel i kollektivtrafiken.

Aspero Idrottsgymnasium Göteborg och Karlskrona
Utifrån ovanstående har skolans huvudman beslutat idag att kvarhålla de åtgärder vi har infört men inte ytterligare - i nuläget - vidta åtgärder i form av beslut om distans- eller fjärrbaserad undervisning.

Aspero Idrottsgymnasium Halmstad
Utifrån ovanstående har skolans huvudman idag beslutat att kvarhålla de extrainsatta planerade åtgärder i form av hemklassrum, viss fjärrundervisning samt schemaändringar rörande skolans matsal med start 2020-11-19.

Aspero Idrottsgymnasiums huvudman följer fortsatt Folkhälsomyndighetens, Skolverkets och regionala restriktioner och kan komma att fatta nya beslut avseende ytterligare åtgärder.

Malin Nermark, VD Aspero Friskolor ABInformationen nedan uppdaterades den 4 november 2020 kl 10.00

Kompletterande information till Aspero Friskolor AB Karlskronas riktlinjer rörande Covid-19

Aspero Idrottsgymnasium följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Skolverkets riktlinjer och regler, regionernas allmänna råd samt de regeringsbeslut som fattas till följd av den pågående pandemin.

Huvudmannen uppmanar elever och medarbetare att fortsatt följa allmänna riktlinjer samt Asperos åtgärder som införts på skolorna för att minska smittspridning. Varje enskild individ har ett fortsatt ansvar att inte äventyra hälsan för våra elever, medarbetare eller övriga samhället. Nedan förtydligar huvudmannen rekommendationer gällande hemkarantän.

När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19
Aspero Idrottsgymnasiums huvudman betonar Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hemkarantän.

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska du som elev i gymnasieskolan stanna hemma i hemkarantän. Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19.

Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till gymnasieskolan som vanligt.

Du som har hemkarantän ska stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor. För mer information, länk till Folkhälsomyndigheternas informationssida.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

Informationen nedan uppdaterades den 11 september 2020 kl 08.00

Asperos nya rekommendationer gällande stanna hemma vid symtom:

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Hallands rekommendationer om när du ska vara i skolan:

Elever och personal som har symtom men inte lämnat prov
Om du varit sjuk och inte testats ska du stanna hemma i minst två dygn efter att symtom försvunnit. Om lindriga symtom som torrhosta och lätt snuva kvarstår, men du i övrigt mår bra och är feberfritt i minst två dygn, kan du komma tillbaka till skolan men då måste det gått minst sju dagar sen symtomen uppstod.

Elever och personal som lämnat prov och har covid-19
Om du har en konstaterad covid-19-infektion ska du stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknat. Du ska varit feberfri de två sista dygnen och tydligt känna sig bättre för att komma tillbaka till skolan.

Elever och personal som lämnat prov och inte har covid-19
Om du gjort ett test för covid-19-infektion som visar att du inte har covid-19, kan du komma tillbaka till skolan så snart allmäntillståndet tillåter och du känner dig friskt, pigg, och inte har någon feber.

Elever och personal som varit bekräftat sjuka i covid-19 och blir sjuka i till exempel förkylning
Har du varit bekräftat sjuk i covid-19 och blir sjuk i till exempel förkylning, ska du vara helt frisk och inte ha feber innan du kan komma tillbaka till skolan.

Provtagning
Aspero Idrottsgymnasium rekommenderar, vid symptom, att du tar ett PCR-prov för att se om du har en pågående infektion med covid-19. Det gäller även om symtomen är milda.

Syftet med provtagningen är att elever och personal snabbare ska kunna komma tillbaka till skolan och därmed missa mindre av undervisningen, samt att det kan bidra till att ytterligare begränsa smittspridning.

Du bokar plats och tid för självprovtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Läs mer om provtagning i Halland på 1177.

Du kan bli uppmanad att lämna prov om du ingår i en smittspårning. Då blir du kontaktad av sjukvården. Läs mer om dina skyldigheter i texten Smittskyddslagen.

Informationen nedan uppdaterades den 30 augusti 2020 kl 21.30

Asperos beslutade åtgärder till följd av konstaterat Covid-19-fall på skolenheten i Halmstad

Huvudmannen för Aspero Friskolor AB beslutar utifrån smittskyddsläkarens rekommendation, Skolverkets riktlinjer och kartläggning av andra skolors hantering, att fortsätta bedriva undervisning i skolans lokaler. Huvudmannen beslutar i enlighet med smittskyddsläkarens rekommendation att inte vidta några specifika åtgärder för den klass där Covid-19-smitta konstaterats.

Vid en ökad smittspridning på skolenheten kan åtgärder i form av distansundervisning för delar av/hela årskurser komma att bli aktuella. Rektor följer upp med personal huruvida distansundervisning är möjlig som åtgärd för att förebygga ev. smittspridning till följd av problematik med att hålla avstånd på skolenheten och återkopplar till huvudman för beslut.

Huvudmannen uppmanar till extra noggrannhet för att minska smittspridning genom att:
- Stanna hemma vid minsta symtom/lämna skolan vid minsta symptom
- Genomför Covid-19-test vid symtom (logga in på 1177). Lämna besked till rektor vid positivt resultat
- Tvätta händerna ofta
- Använd handsprit
- Håll avstånd och undvik trängsel/större samlingar
- Använd egen vattenflaska

Informationen nedan uppdaterades den 25 augusti 2020 kl 12.00

Tillägg till Aspero Idrottsgymnasiums förebyggande åtgärder vid återgång till undervisning i skolans lokaler. Huvudmannen förtydligar riktlinjerna kring hantering av konstaterad Covid-19 smittad personal eller elev. 
Om du konstaterats vara smittad av covid -19
Aspero agerar på följande sätt om en medarbetare eller elev konstaterats vara smittad av coronaviruset:

- Medarbetare eller elev som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre, vilket innebär att du kan behöva stanna hemma mer än 7 dagar. Du kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om du mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan du insjuknade kan du gå tillbaka till arbetet.

- Om du som symtomfri provtagits och fått ett positivt provsvar så ska du stanna hemma i minst sju dagar efter provtagningstillfället. Skulle du utveckla symtom efter provtagningen så får du räkna från insjukningsdagen och följa rekommendationerna ovan.

Informationen nedan uppdaterades den 13 augusti 2020 kl 10.00

Aspero Idrottsgymnasiums förebyggande åtgärder vid återgång till undervisning i skolans lokaler

Aspero idrottsgymnasiums huvudman har utifrån bestämmelserna och det aktuella behovet antagit förebyggande åtgärder vid återgång till undervisning i skolans lokaler. Riktlinjerna beslutades 5 juli och uppdaterades 7 augusti och behandlar vad som gäller våra medarbetare och elever under aktuell period. Vår planering handlar både om att skapa så goda och säkra förutsättningar vi kan för våra medarbetare, elever och deltagare, samt att bidra till samhällsmålet att minska smittspridningen.

Aspero Idrottsgymnasium förebyggande åtgärder gäller tills vidare och under rådande pandemi. Åtgärderna utgår från Folkhälsomyndighetens och Skolverkets aktuella rekommendationer.

Elever och personal med symptom
Elever och personal ska stanna hemma/undvika sociala kontakter vid alla symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, t.ex. hosta, snuva, halsont etc.

Elever och personal ska vara symptomfria i två dygn innan återgång till skola eller arbete.

Elever och lärare som behöver vara hemma på grund av symptom
Följande rekommendationer gäller när en elev eller lärare följer Folkhälsomyndigheternas rekommendation och vistas hemma:

Elever
En elev som följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och vistas hemma ska ta del av undervisningen om han eller hon i vanliga fall hade gått till skolan. Eleven tar eget ansvar genom att självständigt arbeta med det material som finns på vår lärplattform Its Learning.

Lärare
Åtgärderna öppnar för att en lärare som inte är sjukskriven, men behöver vara hemma på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten, ger distansundervisning till elever som vistas i skolenhetens lokaler. Denna överenskommelse beslutas från fall till fall mellan rektor och lärare.

Under rådande pandemi har Aspero Idrottsgymnasiums lärare ansvar för att ge elever som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vistas hemma p.g.a. symptom, förutsättningar att följa kursen på distans. Detta genom att kontinuerligt uppdatera kurserna på Its Learning med kursens arbetsmaterial, uppgifter och instruktioner.

Ordinarie undervisning och distansundervisning
Inom ramen för arbetsmiljöansvaret kommer Aspero Idrottsgymnasium inte parallellt att erbjuda ordinarie undervisning i skolans lokaler och distansundervisning. Detta motiveras genom att undvika dubbelarbete för våra lärare.

Om den enskilda läraren själv väljer att erbjuda både sin egen ordinarie undervisning och distansundervisning för elever som vistas hemma p.g.a. symptom, är det den enskilda lärarens beslut. Genomförande av denna dubbla undervisning kommuniceras i så fall av den enskilda läraren vid den aktuella situationen.

Aspero Idrottsgymnasium planerar undervisningen och elevernas arbetsdag utifrån följande smittskyddsåtgärder:

Inomhusmiljö och social samvaro
- Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum (undvik att möblera bänkar parvis), matsal, caféer och andra utrymmen om det är möjligt.
- Undvik i möjligaste mån större samlingar av elever. Det kan gälla i korridorer, matsalen, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
- Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel provskrivning med flera klasser, öppet hus, föräldramöten eller musikföreställningar för elever och föräldrar.
- Se över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus.
- Uppmana eleverna att om möjligt vistas utomhus på raster.
- Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis i idrottsundervisningen.
- Det är viktigt att schemalägga så att inte för många elever börjar skolan, slutar eller har rast vid samma tidpunkt. Det här påverkar till exempel hur många människor som behöver vistas i kollektivtrafiken samtidigt.

Handhygien
- Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
- Placera ut handsprit på lämpliga ställen, till exempel i entréer och matsalar.

Städning
- Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

Prata med eleverna
- Informera om pandemin och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra smittspridningen. Öppna för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.
- Säkerställ att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.

Informationen nedan uppdaterades den 29 juni 2020 kl 12.00

Undervisning i skolans lokaler fr.o.m HT 2020

Från och med den 15 juni har Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om att gymnasieskolor och komvux skulle undervisa på distans tagits bort.

Aspero Idrottsgymnasiums huvudman har beslutat att samtliga elever, under rådande smittskyddsläge, undervisas i skolans lokaler fr.o.m. höstterminen 2020. Dock ska folkhälsomyndighetens rekommendationer och Aspero Idrottsgymnasiums förebyggande åtgärder följas.

Om situationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras så är Aspero Idrottsgymnasium redo att vidta åtgärder. Det går därför inte att utesluta att distansundervisning kan bli aktuell igen om så krävs.

Informationen nedan uppdaterades den 9 april 2020 kl 12.00

Riksdagen och regeringen har den 7 april öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av spridning av coronaviruset och covid-19.

De nya bestämmelserna innebär att huvudmannen kan låta en mindre andel elever få utbildning i skolans lokaler. Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/nya-regler-om-forskolor-och-skolor-behover-stanga-pa-grund-av-coronaviruset-eller-covid-19

Aspero Idrottsgymnasiums huvudman har utifrån bestämmelserna och det aktuella behovet av smittskydd den 9 april beslutat att skolan fr.o.m. 14 april ska vara delvis stängd. Att en skola är delvis stängd innebär att en mindre andel elever kan få sin utbildning i skolans lokaler och att resten av undervisningen sker på distans. Huvudsakligen kommer de flesta Asperoeleverna att fortsätta bedriva fjärr- och distansundervisning.

Aspero Idrottsgymnasiums rektorer kommer att informera vilka elever beslutet berör via vår lärplattform Its Learning. Huvudmannen önskar att elever och vårdnadshavare inväntar rektorernas information och inte individuellt kontaktar skolan i detta beslut.

Vi uppmanar alla till att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande smittskydd genom att hålla social distans och minska sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Malin Nermark VD

Informationen nedan uppdaterades den 19 mars 2020 kl 14.45
Driftstörningar på Its Learning
Distansundervisningen i Sverige har lett till vissa kapacitetsproblem på lärplattformarna.
Its Learning arbetar på att lösa sina pågående driftstörningar. Vi ber om förståelse för detta.

Informationen nedan uppdaterades den 17 mars 2020 kl 16.45
Information till elever och vårdnadshavare vid Aspero Idrottsgymnasium

Från och med den 18 mars kommer Aspero Idrottsgymnasium i enlighet med myndigheternas rekommendation att genomföra samtliga kurser på distans. Alla skolans elever ska stanna hemma och arbeta med sina kurser via Its Learning. Detta innebär att man inte är ledig utan följer sina kurser hemifrån. Asperos elever och personal har en stor vana att genomföra delar av kurser via lL då vi har många elever som kontinuerligt är iväg och tävlar.

Lärare och tränare ansvarar för att kurserna fortgår via Its Learning med uppgifter till eleverna. Detta kan komma att innebära ett anpassat och/eller förlängt läsår då huvudmannen har ansvar för att eleverna får sin garanterade undervisningstid i enlighet med skollagen.

Håll er uppdaterade via Its Learning. Vi är medvetna om att Its Learning i nuläget har driftstörningar p.g.a. hård belastning. Ha tålamod.

Syftet med att bedriva undervisningen via distans alternativt fjärr är att minska risken för smittspridning av covid-19. För att bidra till detta önskar vi att alla tänker på att minska sina sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Halmstad 2020-03-17

Malin Nermark, VD

Informationen nedan uppdaterades den 11 mars 2020 kl 09.15
Aspero Idrottsgymnasium uppdaterar nu sina riktilinjer enligt Folkhälsomyndighetens senaste direktiv (10 mars 2020) i syfte att minska smittspridning. De nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten innebär att stanna hemma/undvika sociala kontakter vid alla symptom på luftvägsinfektion - även lindriga, t ex hosta, snuva, halsont etc.

Detta gäller alla våra elever och personal, även om man inte varit i ett riskområde.

Aktuella elever uppmanas att sjukanmäla sig och följa sina kurser hemifrån. Lärarna uppmanas att uppdatera lärplattformen It´s Learning kontinuerligt så att elever kan följa sina kurser hemifrån.

Länk till Folkhälsomyndighetens riktlinjer 10 mars 2020
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-pa-samhallsspridning-av-covid-19-i-sverige/

Riktlinjer 10 mars 2020
Skolverket och Folkhälsomyndigheten ändrade den 1 mars, 2020 kl 20.30, sin gemensamma information till skolor och förskolor.
Den tidigare skrivningen om ogiltig frånvaro är nu borttagen och ett större friutrymme ges till huvudmannen.

Aspero Idrottsgymnasiums riktlinjer gäller samtliga elever och medarbetare. Riktlinjerna uppdateras även fortsättningsvis kontinuerligt enligt Folkhälsomyndighetens, Skolverkets och Utrikesdepartementets rekommendationer.

Riktlinjer för elever och medarbetare från riskområden
Dessa riktlinjer gäller alla som inte varit på skolan sedan de kom hem från ett riskområde.

Om man har luftvägssymtom, hosta eller feber och varit i ett riskområde ska man stanna hemma och omedelbart kontakta Vårdguiden 1177 på telefon för vidare bedömning.
Alla som kommer hem från riskområden uppmanas att kontakta skolan (rektor eller annan kontaktperson som i sin tur kontaktar rektor) innan de kommer till skolan. Risken för smitta är låg, men vi tillämpar försiktighetsprincipen. Därför kommer vi att underlätta för alla som vill sätta ert barn i frivillig karantän. Skolan kommer att vara behjälplig med skoluppgifter under tiden för att inte eleven ska komma efter med sina studier. Vi kommer att hantera varje individ för sig, och hitta lösningar för var och en.

Kontakta också skolan om det finns oro på grund av exempelvis nedsatt immunförsvar.
Medarbetare ska kontakta sin närmaste chef.

När skulle det kunna bli aktuellt att stänga en Asperoskola på grund av Covid -19?
Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer är att skolor ska hållas öppna tills annat meddelas ur ett smittskyddsperspektiv. Viktigt att understryka är att det i Folkhälsomyndighetens information till skolor daterad 2020-03-01 står följande: “Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret och Folkhälsomyndighetens bedömning kan därför tjäna som underlag för sådana beslut”. Detta betyder att vi fattar beslut om exempelvis hemskickning av elever/stängning av enhet om vi bedömer att det är motiverat ur ett arbetsgivar- eller arbetsmiljöansvar.

Vid eventuell myndighets uppmaning eller myndigheters beslut blir det aktuellt att stänga en Asperoskola. Vi stänger också enhet om vi på grund av personalbrist eller andra omständigheter inte skulle kunna garantera säkerheten eller verksamhetsdrift på en acceptabel nivå i lokalerna (observera att vi inte själva ansvarar för smittspridningsbedömningar, det är Folkhälsomyndighetens uppgift). Vid en eventuell stängning av en enhet kommer Aspero planera för att driva och organisera verksamheten utifrån alternativa lösningar och arbetssätt (till exempel att arbeta hemifrån).

För frågor:
Kontakta rektor på din Asperoskola eller arbetsmiljösamordnare marcus.holm@asperofriskolor.se